Wire Harness

 • Read More
  _2_Wire Harness _CKM2001-4P__7170-4_.jpg

  Wire Harness (CKM2001-4P)

  線材規格 USB2.0 #28+#24 1P+2C OD4.5 (EUAB2801P2402C-015)
 • Read More
  _3_Wire Harness _CKM2001-5P__7681_.jpg

  Wire Harness (CKM2001-5P)

  線路號
  7681


  長度
  6.04FT


  插頭編號
  A1HA22-0454、A1RF04-0031、A1RF12-0031、A1RR45-0931


  線材規格
  USB2.0 #28+#24 1P+2C OD4.5 (EUAB2801P2402C-015) UL1061 #22 1C OD1.3 ( EH002201C-017)


  顏色
  黑色


  參考安規
  USB、UL


  附註
  建議長度: 6.04FT
 • Read More
  _8_Wire Harness _CKM3962-5P__7551_.jpg

  Wire Harness (CKM3962-5P)

  H05VV-F 3G 0.75mm2 GTSA-3 OD6.8 (EPH5V0107503C-004) UL1007 #18 1C OD2.25 (EH001801C-001)
 • Read More
  _6_Wire Harness _CKM2543-4P__7209-3_.jpg

  Wire Harness (CKM2543-4P)

  UL2464 #22 4C+過粉 OD5.0 (EM012204C-1557)
 • Read More
  _1_Wire Harness _CKM1251-13P__7791_.jpg

  Wire Harness _CKM1251-13P

  UL20276 #28 12C+AEB OD4.5 (EMAB2812C-821) UL1061 #28 1C OD0.9 (EH002801C-024)
 • Read More
  _7_Wire Harness _CKM3961-3P__7177-2_.jpg

  Wire Harness (CKM3961-3P)

  UL1015 #22 1C OD2.4 (EH002201C-031)
 • Read More
  _10_Wire Harness _CKM66050102-09__7945_.jpg

  Wire Harness (CKM66050102-09)

  UL1015 #14 1C OD3.5 (EH001401C-012)
 • Read More
  _9_Wire Harness _CKM5082-4P__7142_.jpg

  Wire Harness (CKM5082-4P)

  使用此機内缐擴展電纜延長內部電源缐的長度,以使其可以到達帶有5.25英寸電源連接器的CD / DVD驅動器或其他內部驅動器。
 • Read More
  _5_Wire Harness _CKM2542-5P__7582-1_.jpg

  Wire Harness (CKM2542-5P)

  USB2.0 #28+#28 1P+2C OD3.5 (EUAB2801P2802C-146)
 • Read More
  _14_Wire Harness _TU1252HNO-05__7760-1_.jpg

  Wire Harness (TU1252HNO-05)

  USB2.0 #28+#28 1P+2C OD3.5 ( EUAB2801P2802C-146)
 • Read More
  _11_Wire Harness _JP2411-2P__7125_.jpg

  Wire Harness (JP2411-2P)

  線材規格 #24 2C+過粉 OD3.5 (EM012402C-237)
 • Read More
  _13_Wire Harness _TE_ 172167-1__7A19_.jpg

  Wire Harness (TE# 172167-1)

  UTP CAT.5e #24 4PR OD5.3 (EU002404P-174)